תנאים ותקנון

תנאים ואחריות: הזמנה המבוצעת על ידי המזמין באמצעות סוכנות הנסיעות וייטנאם 24/7 TRAVEL ו/או ע.ד. תובל 2007 בע"מ מהווה את הסכמתו לתנאים ובכלל זה התנאים המנויים להלן. הזמנת שירותי
הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם, ובהתאם למידע הידוע לסוכנות הנסיעות.
חברת הנסיעות מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים ) בכפוף לאמור בתקנון זה (בהתאם לפרטים
המפורטים בהזמנתך.
חברת הנסיעות תבצע את ההזמנה במיומנות, תמסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ותוודא, ככל שנדרש, את התאמת
ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת חברת הנסיעות, אם יחולו
אצל ספקי השירותים, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג
אויר, ימי חג וכדומה, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש
מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם מותנה אשר יחייב את הצדדים אך לאחר אישור ע"י החברה ולאחר תשלום על
ידי הלקוח.

לתשומת ליבכם:
א. כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מהארץ, אחראי בלעדית באופן אישי להצטייד במסמכים הבאים:
דרכון – וודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל – 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ. אנו ממליצה לצלם את דרכונכם לפני היציאה
מהארץ לשמור את הצילומים בנפרד מהדרכון.
אשרות כניסה – באחריותו הבלעדית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר, ככל שקיים צורך כזה –
על הנוסע האחריות לוודא את הצורך באשרת כניסה עם הקונסוליה של המדינה בה ירצה לבקר .מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה
בארץ. יובהר כי סוכנות הנסיעות אינה אחראית לנזקי המזמין, ככל שנגרמו, עקב אי השגת אשרות הכניסה הדרושות מבעוד מועד ו/או
בגין אשרת כניסה שאינה מתאימה.
תרופות וחיסונים – על הנוסע לוודא באופן אישי את הצורך בתרופות וחיסונים למדינות בהן תבקרו. התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו –
למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא
נשים בהריון – נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית –
פוליסת ביטוח רפואי ומטען  – חובה להצטייד בפוליסת ביטוח רפואי ומטען.
בעלי תעודות מעבר – בעלי תעודות מעבר חייבים באשרת כניסה לכל יעד. באחריותו האישית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות –
בהן ירצה לבקר. חובה על הנוסעים לציין אם הינם בעלי אזרחות ו/או נתינות זרה ו/או כפולה ו/או תעודת מעבר. על הנוסעים בעלי תעודות
מעבר החובה לעדכן בהתאם את סוכני הנסיעות בחברה במעמד ביצוע ההזמנה

ב. תהליך ההזמנה
חלק מההזמנות המתבצעות הן בסטאטוס "נדרש אישור" )היינו בגדר בקשה( וחלקן מאושרות מיידית. יש לשים לב לנוסח ההודעה
המתקבל בעת סיום ההזמנה

יובהר כי הזמנתך תאושר סופית רק כאשר סוכן הנסיעות יחזור אליך בכתב ויאשר לך את ההזמנה
על הנוסע לבדוק את כל הפרטים מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל ולוודא כי הם תואמים לפרטי ההזמנה

מדיניות מחירים
הסוכן עושה כל מאמץ להציע ללקוחותיה מוצרים במחירים ובתנאים אטרקטיביים במיוחד.
לסוכן הנסיעות שמורה הזכות הבלעדית לשנות את מחירי השירות
ג. מחירי השירותים המוצעים יכולים לעלות ללא הודעה מוקדמת, המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש. עליית מחירים תחול
על כל ההזמנות שכבר בוצעו למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה )כרטיסי טיסה, שוברי מלון, שוברי רכב וכד'( כבר נמצאים
בידי הנוסע

שינוי או ביטול הזמנה יחויבו בתשלום בכפוף לתנאי השינוי או ביטול

מחירי הזמנה כוללים מיסי נמל והיטלים שונים) דלק, ביטחון וכיוצא בזה(, אולם בכל מקרה אינם כוללים ביטוח נוסעים אשר על המזמין
להזמינו בנפרד

אם לא שולמה מלוא התמורה על ידי המזמין לחברה עד לתאריך היציאה, אזי כל שינוי הכרוך בהעלאת כרטיס הטיסה ו/או בשערי המטבע
אשר יגרמו לתוספת במסי הנמל ו/או דמי ביטחון ו/או עלויות דלק ו/או כל תשלום אחר, תחול על המזמין בלבד

בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה,

ד. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות) או מועד אחר שהוסכם בכתב במפורש) הבקשה אינה מחייבת,
שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק זמן אחר מוסכם שנקצב לאישור ספקי השירותים, מחירם סופי. מובהר
בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות

המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם יחויבו על פי שער העברות וההמחאות על פי דין. החזר כספי עבור מוצר
שמחירו נקוב במטבע זר יבוצעו על פי שער המטבע ביום הזיכוי

ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת
השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו לסוכנות, לפי העניין

במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן:

במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם לסוכן עבור כרטיס הטיסה) לרבות תשלום
חלקי, לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע.

במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם לסוכן תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, יהיה
הסוכן רשאי לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי

ה. פרטי מזמין השירותים / מוצרים

הזמנת חבילות נופש מותנית במסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין השאר, פרטים אישיים ומסירת מספר כרטיס אשראי לצורך ביצוע התשלום. יובהר כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים

על המזמין לבדוק ולוודא כי הפרטים שמולאו על ידיו במסגרת ההזמנה זהים לאופן איות פרטיו בדרכונו,. שינוי שם הנוסע, לאחר התשלום
עבור ההזמנה, כרוך בתשלום נוסף

סוכן הנסיעות ומי מטעמה אינם אחראים בשום צורה שהיא לכל טעות בין אם בתום לב ובין אם לאו, הנעשית על ידי המזמין בהעברת פרטיו או פרטי הרכישה.

הפרטים שתמסור יישמרו במאגר המידע של סוכן הנסיעות.

עם ביצוע תהליך ההזמנה מאשר המזמין לסוכן הנסיעות לשלוח למענו ו/או כתובת הדואר האלקטרוני המוזנת כדי לעדכן אותו מעת לעת
במבצעים ובמוצרים שמציעה החברה ולרבות מידע שיווק ופרסומי,

מידע ותמונות באתר
סוכן הנסיעות אינו מתערב בתוכן המידע שנמסר לו על ידי צדדים שלישיים, ואינן בודק את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא ישא בכל אחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. כמו כן, יובהר כי סוכן הנסיעות אינו אחראי למידע אשר – הועבר על ידי צדדים שלישיים וכי הוא ממליץ למזמינים טרם ביצוע ההזמנה לבדוק את המידע הכלול בפרטי חבילת הנופש באתר
האינטרנט של ספק השירותים הרלבנטי

יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד והן נמסרות לידי הסוכן על ידי צדדים שלישיים

הטיסות מבוצעות על ידי חברות סדירות ו/או שכר, אולם לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים הטיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה, כמו
גם בחזרתה. טיסות השכר מותנות באישור מינהל התעופה האזרחי ומופעלות על פי תקנות טיסות השכר. זמני הטיסות הינם בהתאם ללוח הזמנים של חברות התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים ימים חלקיים אלו, בין בפועל ובין בפיצוי כספי. בהקשר זה ראו גם האמור בפרק העוסק בטיסות להלן

ביטולים ושינויים
הודעה על ביטול עסקה תעשה בכתב ותועבר לסוכן הנסיעות בפקס או במסירה אישית במשרדי החברה בהתאם לפרטים המופיעים להלן

תנאי שירות וביטול על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה על ידי הספק. בהתאם לתעריפים המתחייבים על ידי סוכן הנסיעות ו/או
הספקים השונים, המשתנים ממוצר למוצר, כנקוב בפרטי ההזמנה,

לא ניתן לבטל הזמנה באתר לאחר 14 ימים מיום ביצועה, או אם המועד שנקבע לתחילת מתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי
מנוחה, מיום הביטול.

הטיסות המוצעות על ידי סוכן הנסיעות הכלולות בחבילות הנופש מבוצעות באחריותן הבלעדית של חברות התעופה

ככל שקיימת אי התאמה בין פרטי הטיסה שנמסרו לך לבין פרטי הטיסה הנקובים בכרטיס הטיסה על המזמין לפנות באופן מידי לסוכן
הנסיעות ו/או לחברת התעופה.

המזמין יודע ומקבל כי פרטי הטיסות ונתיביהן הינם באחריותם הבלעדית של חברות התעופה וכי הם ניתנים לשינויים לאחר ביצוע ההזמנה
על ידי חברות התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר וכי ייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזהות המוביל, בזמני הטיסות ונתיביהן אף ללא הודעה
מוקדמת, כאשר פרטי הטיסות המעודכנים הם אלו המופיעים בכרטיס הטיסה

הואיל מועדי טיסות ונתיביהן ו/או נחיתות הביניים נקבעים על ידי המוביל התעופתי לבדו, ובכלל זה נחיתות ביניים בלתי מתוכננות האחריות בגין עיכובים, שינויים, ביטולים, ואובדן כבודה הנה על פי הדין, חלה אך ורק על המוביל התעופתי ולא יהיו למזמין כל טענות ו/או דרישות, מכל סוג שהוא, כלפי סוכן הנסיעות, בין היתר, בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה

היה ויגרם לנוסע הפסד ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ולרבות בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה לא ישא סוכן הנסיעות
בהפסדים ו/או בהוצאות אלו.

הנחיות לנוסע
הגעה לשדה התעופה הנוסע חייב למלא אחרי כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות עליו לצורך ביצוע הנסיעה והוצאתה אל הפועל, –
להמציא את מסמכי הכניסה, היציאה וכל המסמכים האחרים הדרושים לצורך כך, לרבות דרכון בר תוקף לתקופה של 6 חודשים מינימום
ואשרות מתאימות. כמו כן, חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה ו/או במלון בזמן שנקבע על ידי המוביל התעופתי ו/או המלון

לחלק גדול מן הערים מספר שדות תעופה ובחלקם מספר טרמינלים. האחריות לוודא זהות שדה תעופה והטרמינל ממנו יוצאת הטיסה חלה
על הנוסע בלבד

סוכן הנסיעות לא יהא אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע, אם לא עמד בדרישות ובהתחייבויותיו המנויות לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהי
לא הותרה מכל סיבה שהיא

הגעה לטיסה זמן ההגעה הרשמי לטיסה בינלאומית הוא שעתיים לפני הטיסה. לאור בדיקות הביטחון הרבות הקיימות בעולם, מומלץ –
להגיע 3 שעות לפני הטיסה

תינוק תינוק עד גיל שנתיים אינו זכאי למקום ישיבה במטוס ולשאת כבודה. כמו כן לא ניתן להבטיח עריסה עבור תינוק אף אם המזמין – ביקש במועד הזמנה עריסה לתינוק. יובהר כי במידה ויתברר כי גיל התינוק הינו מעל שנתיים, לרבות במועד החזרה, הרי שעל ההורים / המזמין תחול החובה להשלים את ההנחה שניתנה בגין התינוק (ככל שניתנה) אם עבור הטיסה ואם עבור חבילת הנופש

נשים בהריון נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית –

ארוחות סוכן הנסיעות אינו יכול להבטיח אוכל מסוג מסוים כגון אוכל כשר או צמחוני בטיסות לנוסע. סוכן הנסיעות יעביר את בקשות –
הלקוח השונות לחברת התעופה ואלו יהיו באחריותו בלבד

מטען וכבודה
הנוסע מאפשר לשאת כבודה בתא המטען של המטוס וכבודת יד בהתאם להנחיות חברות התעופה

מטען עודף יחויב על פי הסכום אשר ייקבע על ידי חברת התעופה. ייתכנו מקרים בהם לא תהיה כלל אפשרות לשאת

מטען עודף ככל שייקבע על ידי חברת התעופה.

נהלי ביטחון חדשים בשדות תעופה בנושא נשיאת הנוזלים בתיקי יד

על פי נהלי הביטחון בשדות תעופה אלו, הנוסע רשאי לקחת איתו רק כמות קטנה של נוזלים בתיק היד

כל נוזל חייב להיות במיכל נפרד המכיל לא יותר מ – 100 מילימטר. על המיכל להיות עשוי מפלסטיק שקוף, בעל מנגנון סגירה ופתיחה

בתי מלון
האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון בלבד

מצב הניקיון והתחזוקה של החדרים או של מתקני המלון אינו בשום דרך באחריות או בשליטת סוכן הנסיעות

החדרים במלונות הם חדרים זוגיים עם 2 מיטות או מיטה כפולה. ההזמנות מבוצעות עבור חדר במלון כאשר מבחינת המלון אין הבדל בין
החדרים השונים. אין באפשרות סוכן הנסיעות להבטיח מראש דרישת לקוח לסוג חדר, למיקום חדר, לא בקומה רלבנטית ולא בצד המבוקש
ו/או קבלת דלת מקשרת

אין אפשרות להבטיח כניסה מוקדמת או עזיבה מאוחרת מבית המלון (חובה על הנוסעים לפנות את החדרים במלון עד השעה 11:00 ביום העזיבה וזאת, גם אם הטיסות ממריאות בשעות הלילה). שעת הכניסה לחדרים הינה החל משעה 15:00

קבלת החדרים במלון היא על פי המצאי הקיים. ככל שבמלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק
בלתי נפרד מהמלון, אין סוכן הנסיעות יכול להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין מרכזי, וסוכן הנסיעות ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי

במידה והנוסע ישוכן באיזה מן החדרים במלון וכתוצאה מכך יהיה מרוחק מהשירותים הכלליים. כמו כן, במידה ומוזמנים מספר חדרים על
ידי המזמין אין באחריות סוכן הנסיעות להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בסמוך

במקרה של הזמנת חדר ליותר מ – 2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה מתקפלת או מיטות נוספות לחדר זוגי, אך אין באפשרות סוכן
הנסיעות להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. חדר ליחיד הוא מעצם טבעו קטן יותר
חדרים מיוחדים לנכים מחייבים קבלת אישור מוקדם ספציפי ובכתב מספק החדרים בדבר כשירותם לצרכי הנכים
במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייב הסוכן להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצדו התחייבות כלפי הלקוח
למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו
הייחודיים

כל הפרטים המפורסמים בפרסומי הסוכן באשר למתקני המלון, מפורסמים על פי פרסומי המלון ואין הסוכן נושא בכל אחריות באם מתקן
ממתקני המלון אינו בשימוש בעת שהות הנוסע במלון

יובהר כי סוכן הנסיעות אינו אחראי במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו,

העברות משדה התעופה למלון
ככל שחבילת הנופש שהוזמנה כוללת גם את העברת הנוסעים למלון הרי שהסעת הנוסעים משדה התעופה מבוצעת באמצעות רכב מאסף
המפזר את הנוסעים למלונות השונים. למעט עצם העברת הנוסעים למלון סוכן הנסיעות אינו אחראי לאופן פיזור הנוסעים בבתי המלון
השונים, לזמן הנסיעה וכד

רישום יתר על ידי בתי המלון

לידיעתך, בהגיעך למדינת היעד, במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעבירך למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר,
המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן ואין לסוכן הנסיעות כל ידיעה על כך מראש ו/או אפשרות לשנות את ההחלטה. דירוג המלונות כפי
שנמסר לך הינו בהתאם לדירוג בכל מדינה.

שירותים עונתיים
חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה, סוכן הנסיעות לא יהא אחראי לתלונות במידה ואחד
השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה
לעשות כך על ידי הלקוח

בריכות השחייה הפעלת הבריכה במלונות נמצאת בשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המלון, וחודשי הפעלתה משתנים ממלון למלון. –
מרביתן סגורות בתקופת החורף, לעיתים, אף שלא בתקופת החורף, עלולות להיות סגורות לשיפוצים, ניקיון וכיו"ב. הרחצה בבריכות
השחייה והשימוש במתקני המלון הינם בכפוף להוראות בתי המלון ובאחריות הנוסע בלבד, ואין לסוכן הנסיעות כל אחריות ביחס להפעלת
הבריכה במלון

מיזוג אוויר הפעלת המיזוג במלונות נמצאת בשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המלון, וחודשי הפעלות המיזוג כמו גם שעות הפעלת –
המיזוג משתנים ממלון למלון. בכל מקרה אין הפעלת מיזוג האוויר בכל המלונות, בכל היעדים, באחריות סוכן הנסיעות והוא לא ישא בכל
אחריות שהיא אף אם מצוין בתיאור שהמלון מצויד במערכת מיזוג אוויר, והוא לא פועל

שירותים נוספים במלון
מלונות רבים מציעים שירותים נוספים כגון ספא, סאונה, חדרי כושר, כסאות, מיני בר ומגבות בבריכה המלון, השכרת רכב, סיורים ועוד
סוכן  הנסיעות אינו אחראי לזהות השירותים שינתנו ו/או לאיכותם ו/או לדרישות תשלום בגין השירותים על ידי בתי המלון. איכות השירותים,
כמותם, זהותם ועלותם הינם באחריותה הבלעדית של הנהלת המלון.

נציג
תפקיד הנציג ומי מטעמו לקבל את הנוסע בהגעה (כאשר משולם עבור שרות זה), לדאוג להעברתו למלון ומהמלון בסיום חופשתו לשדה
התעופה לטיסתו חזרה

הנציגים משתדלים לעשות כמיטב יכולתם בכדי לפגוש את הנוסע במשך חופשתו בכדי לתת לו אינפורמציה על סיורי הבחירה המאורגנים
על ידי הסוכן המקומי ואין אנו אחראים כאשר אין הנציג מצליח להגיע לכל נוסע ונוסע

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אחריותו של המארגן באשר לתפקוד הנציגים מוגבלת רק לשירותי העברה (כאמור לעיל) אותם רכש
הנוסע מהמארגן וכי אין המארגן נושא בכל אחריות באשר לפעילותו של הנציג בכל הקשור לשירותים כלשהם אותם לא רכש הנוסע
מהמארגן

נזקים ביטוח –
כבודת הנוסעים הנה באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי ו/או נציגו אשר מספק למוביל את שירותי הקרקע ולסוכן הנסיעות אין כל
שליטה ו/או אחריות באשר לכך. הטיפול בכבודה שלא הגיעה או נפגעה אינו באחריות סוכן הנסיעות

סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל מקרה שתוגש תביעה נגד סוכן הנסיעות לבדה וגם/או יחד צדדים שלישיים, תהא לבתי המשפט
תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר האנוי בווייטנאם.

ו. סוכן הנסיעות לא יהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר יגרם למזמין כתוצאה מביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה
אשר נגרמו במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מצב ביטחוני, סגר, הפרות סדר, שריפות, הצפה, מזג אויר, וכל סיבה
אחרת אשר אינה בשליטת סוכן הנסיעות ו/או באחריותו בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי כמו כן, לא יהא סוכן הנסיעות אחראי לכל הוצאה
ו/או נזק שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול ו/או הנופש עקב
תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת כי
המזמין ו/או הנוסע לא יהיו זכאים להחזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי, בין אם נרכשה פוליסת
ביטוח ובין אם לאו

סוכן הנסיעות ממליץ לנוסעים לרכוש פוליסת ביטוח בריאות ומטען בטרם יציאתם לחו"ל וכן את ההרחבות המתאימות בהתאם לאופי
נסיעתם ולמצבם הבריאותי. האחריות לרכישת פוליסת ביטוח הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע