תנאים ותקנון

אחריות

השירותים המפורטים באתר / הצעת מחיר, כפופים לתנאים ולמגבלות המפורטים להלן.

רישום של נוסע לאחת מהחבילות או חלקן, מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים ומגבלות אלו.

ידוע לנוסע שתנאים ומגבלות אלו מהווים תנאי לחוזה ההתקשרות ואף מחייבים אותו.

כל השירותים אותם מציעה ע.ד. תובל (2007) בע"מ ח.פ. 514013143 (להלן: "ע.ד תובל 2007" או "הסוכן"), הינם שירותים הניתנים ע"י גוף שלישי, כאשר תובל 2007 נחשבת כשליח עבור הנוסע או מי מטעמו וכגורם מקשר, בכפוף לתנאים ולתעריפים שעל פיהם פועלים אותם צדדים שלישיים (להלן: "המארגנים" או "הגופים המארגנים" או "הגוף המארגן"). מובא בזאת לידיעה, כי יתכנו מקרים בהם יאלץ הגוף המארגן (למשל: בית המלון, מדריך הטיולים ו/או מי מנותני השירותים בחו"ל) לשנות את המלון המוזמן ו/או את השירות המובטח. במקרה זה תדאג תובל 2007 לספק את השירות המובטח באותה הרמה, ללא פיצוי כספי.

הסוכן אינו מתערב בתוכן המידע שנמסר לו על ידי צדדים שלישיים, ואינו בודק את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והסוכן לא יישא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. כמו כן, יובהר כי הסוכן אינו אחראי למידע אשר הועבר על ידי צדדים שלישיים והוא ממליץ למזמינים, טרם ביצוע ההזמנה, לבדוק את המידע הכלול בפרטי חבילת הנופש באתר האינטרנט של ספק השירותים הרלבנטי.

מובהר, כי החבילות שמספק הסוכן כוללות טיסות פנים בלבד – ולא כוללות טיסות בינלאומיות. בכל הנוגע לטיסות בינלאומיות, לא תהא לסוכן כל אחריות באשר היא, גם אם הטיסה נרכשה לצורך מימוש חבילת הנופש שנרכשה מהסוכן

מובהר, כי הסוכן מזמין בעבור הלקוח שירותים מאת הגורמים המארגנים (בכפוף לאמור בתקנון זה) ובהתאם לפרטים המפורטים בהזמנת הלקוח. הסוכן יבצע את ההזמנה במיומנות וימסור לגורמים המארגנים או מי מהם את המידע הרלוונטי לעסקה ויוודא, ככל שנדרש, את התאמת ההזמנה למבוקש. אולם, הסוכן לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת הסוכן, אם יחולו אצל הגורמים המארגנים או מי מהם, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בגורמים המארגנים, או עקב גורמים שאינם תלויים בסוכן כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה, אלא אם ידע או היה עליו לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

 

שינויי מחירים

שערים, מס דלק, מסי נמל, היטלי מטבע, ומחירי החבילות – נקובים במטבע זר.

תשלום בפועל יתבצע לאחר קבלת אישור על כל רכיבי ההזמנה בלבד.

החיוב יבוצע בשקלים ויחושב לפי שער העברות והמחאות, לפי הגבוה כחוק וכפי שפורסם ביום העסקים האחרון שקדם ליום מועד התשלום בפועל.

שינוי בשערי המטבע עלול לגרור שינוי במחיר החבילות.

תובל 2007 שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי החבילות בכל עת.

תוספות דלק, ייקור מסי נמל והיטלים למיניהם יחולו על הלקוח בכפוף לדרישות חברות התעופה הסדירות והשכר, גם במקרה שהתמורה עבור החופשה שולמה בחלקה או במלואה. במקרה זה יהיה הלקוח רשאי לקבל לידיו מידי תובל 2007 את המסמך המעיד על שינויי המחירים.

דמי ביטול
מוסכם שביטול חופשה יכנס לתוקפו עם קבלת הודעת ביטול אצל הסוכן בכתב בלבד וחתום ע"י הלקוח, אם בדוא"ל, בפקס' ו/או במכתב (להלן: "הודעת הביטול"). באחריות הלקוח לוודא שהודעת הביטול אכן התקבלה ולקבל על כך אישור בכתב.

ביטול מרגע ההזמנה עד 30 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה – %__10_ מעלות החבילה לנוסע.

ביטול  עד 15 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה – % 50 מעלות החבילה לנוסע.

ביטול 7 עד 14 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) עד יום היציאה – 100% מעלות החבילה לנוסע.

**דמי הביטול המצוינים כאן הינם בתוקף לכל החבילות, אלא אם נשלח ואושר ע"י הלקוח תנאי דמי ביטול אחרים לחבילות ייחודיות (כגון מלונות יוקרה עם תנאי ביטול מחמירים).

במקרה של ביטול ינוכה מחיר כרטיס הטיסה ממחיר החבילה (במקרה של טיסות פנים) ויחויב בנפרד בהתאם למדיניות חברת התעופה. ביטול שיתבצע ביום ראשון או ביום שאינו יום עבודה בחו"ל, ייחשב לצורך קביעת דמי הביטול, כאילו בוצע יום למחרת.

דמי שינוי

על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה על ידי הגוף המארגן, בהתאם לתעריפים המתחייבים על ידי  הסוכן ו/או הגופים המארגנים – המשתנים ממוצר למוצר, כנקוב בפרטי ההזמנה.

דמי שינוי בסך של  25 יורו יחולו על לקוח שהזמנתו אושרה וברצונו לשנות תאריך/מלון ו/או להחליף שם ובמידה ובקשת השינוי הוגשה עד 45 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה – זאת בנוסף להפרש הקיים (במידה וקיים) בין החבילות ובתנאי שיש מקום בתאריך/מלון הנבחר.

לתשומת הלב, חברת התעופה עשויה לדרוש תשלום נוסף על מזוודות.

לבירורים ניתן לפנות לאתר האינטרנט הרשמי של חברת התעופה באמצעות מספר ההזמנה של כרטיס הטיסה הרשום על גבי מסמך ההזמנה.

 

חוק הגנת הצרכן

לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית לסוכן. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מהעלות היחסית של ההזמנה או 100 שקלים חדשים לצרכן, לפי הנמוך מבניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול.

האמור לעניין הזכות לביטול כאמור לעיל, עפ"י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)(2) לחוק, כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם המועד בו אמור השירות להינתן – שאז יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות, תיירות אחרים והסוכן.

דמי טיפול

דמי טיפול המחויבים בחלק מהמוצרים אותם מציע הסוכן, מייצגים את עלות הטיפול בהזמנה ואינם חלק ממחיר החבילה אשר נרכשה דרך הסוכן.

תשלום בגין הזמנה במזומן או העברה בנקאית

לקוחות אשר ציינו בהזמנה שברצונם לבצע העברה בנקאית ו/או מסירת מזומן (כפוף לחוק לצמצום המזומן), ימסרו את פרטי כרטיס האשראי לע.ד. תובל 2007 בע"מ, בעת ביצוע ההזמנה.

מכרטיס האשראי תחויב מקדמה בסך 250  יורו לאדם. תוך 7 ימים ישולם סך של 50% מעלות ההזמנה ויתרת תשלום תתבצע עד 30 ימי עבודה לפני היציאה לחופשה.

אי ביצוע העברה בנקאית ו/או מסירת מזומן במועד הנקוב פירושה אישור של הלקוח לחיוב התשלום בכרטיס האשראי שנמסר לסוכן/ת המטפל/ת בעת ביצוע ההזמנה.

על הלקוח לחתום על טופס אישור חיוב באשראי לפני קידום ההזמנה.

הטופס יימסר ללקוח ע"י ע.ד. תובל 2007 בע"מ.

טיסות פנים בארץ היעד

ע.ד. תובל 2007 בע"מ מספקת, במסגרת חבילות אותן היא משווקת ובהתאם לנדרש, טיסות פנים בארץ היעד בלבד.

הטיסות הנן טיסות סדירות או טיסות שכר.

כל הזמנים וימי הטיסות עלולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

במקרה של איחורים בטיסות, לא תהיה תובל 2007 אחראית לשיבושים שיגרמו בשל כך או לאבדן שרותי קרקע. מובהר, כי זמני הטיסות הינם בהתאם ללוח הזמנים של חברות התעופה ואין הסוכן מתחייב להשלים ימי חופשה בשל שיבושים בטיסה כאמור, בין בפועל ובין בפיצוי כספי

*זמני הטיסה מ/אל ישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין ביכולתנו להבטיח השלמת ימים במלואם.

העברות

בחבילות הכוללות העברות הרי שההעברות אינן פרטיות (אלא אם הוזמנו העברות פרטיות),

ואינן ישירות משדה התעופה למלון/דירות, אלא מתבצעות באמצעות אוטובוס/מיניבוס האוסף/מפזר את הלקוחות במספר אתרים/בתי מלון.

לעתים נדרשים הנוסעים לעבור לרכב אחר במהלך הנסיעה (FEEDER).

משך הנסיעה משתנה והוא מותנה, במזג האוויר ומצב התנועה בדרכים.

במקרה של עיכוב מעבר לסביר, הלקוחות מתבקשים ליידע את ספק ההעברות שפרטיו מצוינים על גבי השובר, או ליידע את הסוכן.

מס מקומי

באתרים רבים נהוג לגבות מהתיירים מס מקומי, מס זה לא נגבה על ידי הסוכן, ואינו חלק מהשירותים בגינם שילמו הלקוחות.

מלונות – חדרים זוגיים (DBL / TWN)

האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון, לרבות מערכת המיזוג, הינה באחריות המלון בלבד. מצב הניקיון והתחזוקה של החדרים או של מתקני המלון אינו בשום דרך באחריות או בשליטת הסוכן.

בבתי מלון רבים ישנם בחדרים הזוגיים שתי מיטות יחיד נפרדות או מיטה אחת כפולה.

אין כל אפשרות להבטיח מראש ואין הסוכן אחראי לסידור המיטות בחדר וטיבם.

לידיעתך, בהגיעך למדינת היעד, במקרה של תפוסת יתר, הגורם המארגן (למשל, בית המלון) עלול להעבירך למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר, המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן ואין לסוכן כל ידיעה על כך מראש ו/או אפשרות לשנות את ההחלטה. דירוג המלונות כפי שנמסר לך הינו בהתאם לדירוג בכל מדינה.

נזקים וביטוחים

על הנוסע חלה החובה לבטח עצמו בפוליסת ביטוח בריאות ומטען – כולל כל הסיכונים, ביטוח אתגרי, Covid .

ע.ד. תובל 2007 בע"מ אינה אחראית לנזקים הנגרמים לנוסע כתוצאה מתאונה, מחלה, רשלנות הנוסע, נזק למטען, גנבה, אבדה והוצאות רפואיות. במידה ויחליט הנוסע להקדים את חזרתו מכל סיבה שהיא, יהיה זה באחריות הבלעדית של הנוסע.

ע.ד. תובל 2007 בע"מ אינה אחראית להחזרים כלשהם של שירותים שלא נוצלו ע"י הנוסע מכל סיבה שהיא.

אין הסוכן אחראי לנזקים שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק מטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך החופשה.

ביטולים

תובל 2007 רשאית לבטל כל חופשה אם מספר המשתתפים אינו מצדיק את ביצועה או מכל שיקול אחר. במקרים אלו תוצע לנוסע חופשה חלופית בתאריך או ביעד אחר, או לחלופין החזר כספי בהתאם לתשלום ששולם בפועל ע"י הנוסע וללא כל פיצוי כספי.

זיכויים והחזרים

לאחר היציאה לא יוחזרו כספים עבור כל חלק מהחבילה בו לא השתמש הנוסע לרבות שיעורים, הדרכות,

השכרת ציוד, ארוחות, כניסה לאטרקציות וכיוצ"ב, גם אם נגרם הדבר בעקבות פציעה.

הערות חשובות

במידה ונתקלתם בזמן שהותכם בחו"ל בבעיה כלשהי הקשורה לשהותכם ולחבילה אותם רכשתם באמצעות ע.ד. תובל 2007 בע"מ , עליכם ליידע את הגורמים המארגנים ואת הסוכן, בזמן אמת.

הגורמים המארגנים לא ייבדקו את טענות הנוסעים במידה ולא דווח על התקלה בזמן אמת.

ימי עבודה יחשבו כל אחד מהימים למעט שבת, ראשון, ערבי חג וחג

הדרכה מקומית

ע.ד. תובל 2007 בע"מ אינה אחראית בשום דרך שהיא על נושא ההדרכה, לרבות טיב ההדרכה ומספר שעות ההדרכה, כאשר אינה נלקחת ונרכשת מתובל 2007 (במקרה כזה כל נושא ההדרכה הנו באחריותו הבלעדית של בית הספר המקומי והנוסע).

כבודה ושונות בנושא הטיסה

בשל העובדה שלכל חברת תעופה יש תנאים, חוקים ומגבלות שונות, הן מבחינת המשקל המותר לכבודה והן מבחינת הטסת ציוד ספורט, יש לקבל מהגורם המטפל/ת תנאים ספציפיים לטיסה שרכשתם בעת ביצוע ההזמנה (ככל שאין מדובר בהזמנה שבוצעה ע"י ע.ד. תובל  בע"מ2007).

קבלה ופינוי של חדרים, דירות או וילות

בשל העובדה ששעות קבלת / פינוי חדרים משתנה ממקום אירוח אחד למשנהו, יש לוודא קבלת שעות אלו מהסוכן/ת המטפל/ת בעת ביצוע ההזמנה (ככל שאין מדובר בהזמנה שבוצעה ע"י ע.ד. תובל  2007 בע"מ).

סמכות שיפוי והתיישנות

מוסכם ע"י הצדדים שסמכות שיפוט בכל הנוגע ליחסי הנוסע וע.ד. תובל 2007 בע"מ, תהא לבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.

מוסכם, על דעתו של הנוסע, בתנאים אלו, כי תקופת ההתיישנות לכל אירוע הקשור לחבילה תקוצר בהסכמה לשנתיים ימים מיום חזרתו ארצה של הנוסע. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סע' 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958.

תשלום ומקדמה בגין הזמנת חופשות

עם אישור ההזמנה תגבה מהלקוח מקדמה בסך של % 10 מסך כל ההזמנה.

היתרה תשולם במלואה עד חודש (30 ימים) לפני הנסיעה, על פי הסדר התשלומים שנבחר על ידי הלקוח בעת ההזמנה.

דמי ביטול כללי

בכל סוגי החופשות, במקרה של ביטול ע"י נוסע אחד או יותר מתוך מספר נוסעים מאושרים בהזמנה, יישאו המבטלים בעלות דמי הביטול כמצוין לעיל, ובנוסף את עלות השינוי בהזמנה ליתר הנוסעים (זאת במידה והייתה השפעה על המחיר של יתר הנוסעים בשל ביטול).

 

 תוקף דרכון ואשרות

על הלקוח לוודא כי הדרכון שברשותו בתוקף לחצי שנה לפחות ממועד היציאה ולשלוח צילומי דרכון עפ"י בקשת סוכן/ת הנסיעות. כל בעיה הנגרמת מהעובדה שלקוח בחר שלא לשלוח צילומי דרכון הנה באחריות הלקוח בלבד. על הלקוח לוודא שיש ברשותו כל אשרה ו/או מסמכים הדרושים ליציאתו מהארץ וכניסתו לארץ היעד. תובל 2007 אינה אחראית על נושאים אלו.

קבלת מסמכי הנסיעה

מסמכי הנסיעה נשלחים לנוסע עד לשבוע לפני מועד הנסיעה, ובתנאי שהנוסע סיים לשלם את כל התחייבויותיו בעבור הנסיעה. יובהר, כי השלמת התשלום ו/או התחייבות לתשלום מהווה תנאי למסירת מסמכי הנסיעה.

על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מתובל 2007 או מי מטעמה, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה שאותה ביצע.

התייצבות לטיסות

לידיעתך, חב' התעופה דורשת בדרך כלל להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות 3 שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה.

ע.ד. תובל 2007 בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצבות בהתאם לדרישות חברת התעופה. למען הסר ספק, ההתייצבות להסעות לשדה התעופה בטיסה בחזרה לישראל הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע ועליו להתעדכן על השעה.

שדות התעופה

ע.ד. תובל 2007 בע"מ אינה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות החלים בשדות התעופה השונים בעולם. שים לב כי במדינות רבות חל איסור על העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה ועוד, על המטוס.

על הנוסע לברר מראש אילו אביזרים לא ניתן להעלות על המטוס, ולהתארגן בהתאם.

לא תשמע כל טענה ו/או תלונה כלפי תובל 2007 באשר לנזק ו/או הפסד אשר נגרם לנוסע כתוצאה מהבאת אביזרים אסורים אלו.

שביתה

הנוסע מצהיר ומאשר כי ידוע לו שע.ד. תובל 2007 בע"מ אינה אחראית לכל עיכוב בטיסה ו/או ביטולי טיסה ו/או פגיעה באיכות הנופש אשר נובעים משביתה ו/או השבתה של כל גורם, לרבות עובדי שדה התעופה, נמל התעופה, בתי המלון ועובדיהם ולפיכך לא יהא זכאי להחזר ו/או לפיצוי במקרים כאמור, אלא במקרה של כוח עליון כהגדרתו לפי חוק – וזאת על פי שיקול דעתה של ע.ד. תובל  בע"מ2007.

כוח עליון

ע.ד. תובל 2007 בע"מ תהיה פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בחבילה שהזמינו, בכל פרק זמן שהוא, אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, לרבות נגיף הקורונה, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של ע.ד.תובל  בע"מ2007, בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי.

ע.ד. תובל 2007 בע"מ ממליצה לנוסע לבטח את עצמו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל. תובל 2007 שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל טיסה ו/או טיול ו/או חבילה במידה ומספר הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר אותו רכשו הנוסעים ו/או מכל סיבה אחרת לבטל ו/או להחליף כל מוצר אשר נרכש ע"י הנוסעים במסגרת השירותים המוצעים, והכל בכפוף לדין.

 

כללי
עם ביצוע ההזמנה לרכישת החבילה ו/או שירותי תיירות ו/או מוצרי תיירות, כמפורט בטופס ההזמנה, ולאחר חתימה על טופס ההזמנה, מצהיר הנוסע כי נכרת בינו לבין ע.ד תובל 2007 בע"מ הסכם לרכישת שירותי נופש, והנוסע מצהיר כי קרא והבין את התנאים והגבלות האחריות המפורטים לעיל, והסכים כי הינם חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם שבין הצדדים, ותנאים אלו מקובלים עליו.

הצדדים מצהירים כי כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים הן בע"פ והן בכתב בטלים, וכי הזמנה זו מחליפה כל מצג או נתון שנמסרו לנוסע, בכתב או בעל-פה.

מוסכם בין הצדדים כי תנאים והגבלות אחריות המופעים לעיל, בתוספת לטופס ההזמנה, מהווים את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ואין תנאים אחרים מלבדם.